جستجو
بازگشت

بجای مچ گیری مربی گری کنید

*یوسف پارسایی*

نقش خود را از رئیس و ارزیابی کننده عملکرد، به مربی و مديريت عملکرد کارکنان تغییر دهید!
 
انجام کنترل های پیشگیرانه بسیار اثربخش تر و کم هزینه تر از کنترل هایی است که بعد از انجام هر کاری انجام می دهیم.
لذا وقت و انرژی خود را بجای کنترل کارکنان روی آموزش و توانمندسازی آنها متمرکز کنید. 
علاوه بر این دادن بازخورد های منفی و پذیرش آن توسط کارکنان همیشه با چالش ها و مشکلات زیادی همراه بوده است، اما کارکنان همیشه آماده دریافت راهنمایی ها، توصیه ها و حمایت های سازنده مدیران، قبل از انجام هر کاری هستند. 
 
نظرات
افزودن دیدگاه بستن