جستجو
بازگشت

سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد تجربه و مسئولیت

گذشته

 • تجربه خود را در کار با تلفن شرح دهید.
 • تجربه خود را از کار با کامپیوتر شرح دهید.
 • تجربه خود را از کار با افراد دشوار شرح دهید.
 • تجربه خود را از کار با پول شرح دهید.
 • تجربه خود را در کار با اعداد شرح دهید.
 • چه تجربه ای از دوره های کارآموزی به دست آوردید؟
 • چه تجربه ای برای این کار دارید؟
 • چه تجربه ای در ارائه شفاهی دارید؟
 • چه تجربه ای دارید؟
 • چه تجربه ای با کامپیوتر دارید؟
 • چه تجربه ای با (____) دارید؟
 • چه تجربه ای از کار با افراد (دیگر/سخت) دارید؟
 • امیدوارید چه تجربه ای از این موقعیت کسب کنید؟
 • به نظر شما چه تجربه ای بهترین کارمند را می سازد؟ مدیر؟
 • چه تجربیاتی از دانشگاه کسب کردید؟
 • چه تجربیاتی از (قبلی/ فعلی) خود به دست آوردید؟
 • چه تجربیاتی در سربازی داشتید؟
 • چه تجربیاتی روی شما تاثیر گذاشته است؟
 • چه تجربیاتی بیشترین سود را برای شما داشته است؟
 • چه تجربیاتی بیشتر به شما آموخته است؟
 • چه تجربیاتی باعث شد این شغل را انتخاب کنید؟
 • چه تجربیاتی باعث شد که مسیر شغلی خود را انتخاب کنید؟

دانش به دست آمده

 • از شرکت در فعالیت های فوق برنامه چه آموخته اید؟
 • از برخی از مشاغلی که داشته اید چه آموخته اید؟
 • از برخی از مشاغل دیگری که داشته اید چه آموخته اید؟
 • از (تحصیلات/دانشگاه) خود چه آموخته اید؟
 • از تجربیات خود چه آموخته اید؟
 • از فعالیت های فوق برنامه خود چه آموخته اید؟
 • از مشاغل خود چه آموخته اید؟
 • از شغل (قبلی/ فعلی) خود چه آموخته اید؟
 • از اشتباهات خود چه آموخته اید؟
 • در شغل فعلی خود چه آموخته اید؟
 • مهمترین درسی که یاد گرفتی چی بوده؟
 • چه تجربه کاری بیشتر به شما کمک کرده است؟
 • کدام یک از مشاغل شما بهترین تجربه (یادگیری) را ارائه کرد؟
 • اشتباهی را که مرتکب شده اید توصیف کنید. از آن اشتباه چه آموخته اید؟

تجربیات معمولی

 • آیا می توانید یک روز معمولی در شغل (آخرین/فعالی) خود را توصیف کنید؟
 • روز کاری معمولی خود را توصیف کنید.
 • روز معمولی شما چیست؟
 • مسئولیت پست شما چیست؟
 • مسئولیت های (عمده/اصلی) شما چیست؟
 • نمونه ای از رابطه کاری خارج از شرکت شما که با موفقیت انجام داده اید چیست؟

نظامی

 • آیا تجربه نظامی دارید؟
 • کجای ارتش مستقر بودید؟
 • آیا خدمت سربازی داشته اید؟
 • چه زمانی سربازی بودید؟

تجربه دیگر

 • آیا در ارائه ارائه تجربه دارید؟
 • شغل فعلی خود را برای من شرح دهید.
 • آیا شما (سخنرانی/ارائه) ارائه داده اید؟
 • آیا به وظایف مالی رسیدگی کرده اید؟
 • آیا ارائه ارائه کرده اید؟
 • آیا در حضور مخاطبان زیادی سخنرانی کرده اید؟
 • چقدر تجربه با (____) دارید؟
 • به نظر شما یک نفر چقدر باید در این موقعیت تجربه داشته باشد؟
 • چند سال استفاده کرده اید (____)؟
 • کمترین شغلی که انتخاب کرده اید چه بوده است؟
 • سطح تجربه شما با (_____) چقدر است؟
 • چه مشاغلی داشته اید؟
 • چه نوع پروژه هایی با استفاده از مهارت های رهبری انجام داده اید؟
 • چه نوع پروژه هایی با استفاده از مهارت های تایپ/پردازش کلمه انجام داده اید؟
 • جالب ترین شغلی که داشته اید چه بوده است؟
 • مهمترین (توابع/تقسیمات) که شما کنترل می کنید کدامند؟
 • در اولین مقام خود با کدام بخش ها بیشتر تعامل داشتید
نظرات
افزودن دیدگاه بستن