جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "افزایش بهره وری یعنی چه"

دیدگاه  (0) به عنوان یک مدیر مهمترین مسئولیت شما ایجاد سیستم ها و فرآیندهای سازمانی بهینه و بهره ور است
85 درصد خطاها و مشكلات سازمان ها ناشی از سیستم ها و فرآیندهای كاری نامطلوب است نه کارکنان، لذا نقش مدیران تغییر و اصلاح فرآیند است نه تعویض نیروی انسانی...