جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "دوره مدیریت عملکرد کارکنان"

دیدگاه  (0) بجای مچ گیری مربی گری کنید
انجام کنترل های پیشگیرانه بسیار اثربخش تر و کم هزینه تر از کنترل هایی است که بعد از انجام هر کاری انجام می دهیم. لذا وقت و انرژی خود را بجای کنترل کارکنان روی آموزش و توانمندسازی آنها متمرکز کنید.
دیدگاه  (0) اعتماد بزرگترين سرمايه مديران و اعتماد سازی بايد بزرگترين رسالت مديران در سازمان باشد
 مدیران و صاحبین کسب و کار زیادی به ما مراجعه کرده و چالش های زیر را مطرح میکنند: حرف های ما براي كاركنان تكراری و كليشه ای شده است!*  کارمندان ما به تصميمات و ارزيابی های ما اعتماد ندارند!* کارمندان از ما و تصميمات مان قلبی پيروی نمي كنند وهمواره تظاهر به پذيرش می كند!* لازم است تصميمات ما از زبان فردی از بيرون بيان شود تا مورد پذيرش واقعی كاركنان قرار گيرد! و بسياری از جمله هاي اينچنيني علت اين مساله اعتماد .....