جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان"

دیدگاه  (0) اعتماد بزرگترين سرمايه مديران و اعتماد سازی بايد بزرگترين رسالت مديران در سازمان باشد
 مدیران و صاحبین کسب و کار زیادی به ما مراجعه کرده و چالش های زیر را مطرح میکنند: حرف های ما براي كاركنان تكراری و كليشه ای شده است!*  کارمندان ما به تصميمات و ارزيابی های ما اعتماد ندارند!* کارمندان از ما و تصميمات مان قلبی پيروی نمي كنند وهمواره تظاهر به پذيرش می كند!* لازم است تصميمات ما از زبان فردی از بيرون بيان شود تا مورد پذيرش واقعی كاركنان قرار گيرد! و بسياری از جمله هاي اينچنيني علت اين مساله اعتماد .....